Z profesného


2000 - 2005: štúdium odboru psychológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na klinickú a poradenskú psychológiu

2002-2005: konzultant na Linke detskej istoty Unicef (poradenstvo cez telefón a chat)

2005 - 2007: pedagogická činnosť na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vedenie predmetov: Úvod do kvantitatívnej analýzy dát pomocou štatistického programu SPSS, Úvod do kvalitatívnej interpretácie textu pomocou programu Atlas.Ti, Psychológia náboženstva.

2005 - 2009: interné doktorandské štúdium odboru religionistika na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzite v Brne.

2006 - 2011: 5-ročný psychoterapeutický výcvik SUR (v dynamickej psychoterapii) v Prahe.

2006 - 2010: psychológ na Referáte poradensko-psychologických služieb. Pracovisko pôsobí ako psychologická poradňa pre jednotlivcov, páry a rodiny so širokým záberom problematiky od rozvodov, manželských kríz, porúch správania detí, problémov v rodinách a zhoršených medziľudských vzťahov až po individuálne hľadanie odpovedí a ciest na závažných vonkajších aj vnútorných križovatkách života.

2006 - 2008: psychológ na čiastočný úväzok v Stredisku pomoci Lumen pre zanedbávané a týrané deti a rodiny v núdzi.

2006 až doteraz: člen Asociácie manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov.

2006-2008: 200 hodinový výcvik v poradenskej propedeutike, akreditovaný Ministerstvom školstva SR

2007-2008: 100 hodinový výcvik v supervízii, akreditovaný Ministerstvom školstva SR

2007 až 2010: pedagogická činnosť na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnych vecí Sv. Alžbety. Vedenie predmetov: Základy psychoterapie, Krízová intervencia, Sociálna patológia, Psychológia zdravia, Patopsychológia, Sociálna práca so závislými, Sociálna práca so skupinou, Sociálna antropológia, Supervízia, Vedecko výskumná činnosť. Lektorovanie sociálno-psychologických výcvikov na témy: sebapoznanie, komunikácia, asertivita, práca s problémovým klientom a poradenské interview.

2009-2010: 100 hodinová odborná príprava mediátora, akreditovaná Ministerstvom školstva SR

2009 až doteraz: prevádzka internetovej psychologickej poradne www.onlinepsycholog.sk

2010 až doteraz: člen Slovenskej komory psychológov

2010 až doteraz: psychológ na Psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

2010 až doteraz: supervízna externá činnosť pre psychológov (Úradov práce sociálnych vecí a rodiny a neziskového sektora)

2010 až doteraz: prevádzka súkromnej psychologickej poradne v Žiline

2012 - 2015: špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia (Slovenská zdravotnícka univerzita) ukončené špecializačnou skúškou (atestáciou).

2015 - 2016: 180 hodinový výcvik body-psychoterapie pre terapeutov (Inštitút psychoterapie zameranej na telo, Praha)

2017 - 2018: nadstavbový kurz v hypnoterapii podľa Miltona Ericksona (Eli Weidenfeld, Praha)

2015-2019: certifikačné štúdium v pracovnej činnosti psychoterapia, Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie ukončené certifikačnou skúškou

2019-2020: psychoterapia traumy, 3 modulový 15 dňový sebaskúsenostný výcvik (Eli Weidenfeld, Pezinok)

2021-2022: výcvik v individuálnej Terapii zameranej na emócie (emotion-focused therapy)

2021-doteraz: Grof® Legacy Training (Holos, Česká republika), medzinárodný transpersonálny výcvik zameraný na holotropné stavy vedomia

2022: tréning v Terapii zameranej na emócie pre páry (EFT-C)

Pravidelne sa zúčastňujem supervíznych stretnutí a rôznych menších školení a workshopov za účelom neustáleho skvalitňovania mojej práce a vlastného osobného poznania.

Diplom z odboru psychologia
Osvedčenie o absolvovaní výcviku v supervíziiOsvedčenie o absolvovaní výcviku v poradenskej propedeutikeOsvedčenie o účasti na seminári (Sochanie pri práci s jednotlivcom, párom a rodinou)
Doktorský diplom z odboru religionistika
Diploma supplement

Z osobného


Som človek prirodzene zvedavý a hĺbavý, ktorého zaujíma všetko, čo sa týka ľudí. Pozerám, počúvam a snažím sa rozumieť.


Okrem psychológie sa zaujímam tiež o cudzie kultúrne tradície, filozofiu a náboženstvá, čo vyústilo do môjho doktorského štúdia religionistiky na Masarykovej univerzite v Brne. Napriek tomu, že veriaci nie som, náboženstvá všeobecne pokladám za studnice vekmi uložených znalostí, z ktorých sa dá veľa inšpirovať. V riešení problémov a celkovom náhľade na svet sa však stále pokladám za pomerne silného realistu.


Mám rád nové veci a výzvy, skúšam, experimentujem... život sa snažím hlavne žiť.

Keď je čas, venujem sa hlavne flow art aktivitám.

Som šťastným otcom 3 detí :)